Koopovereenkomst

Algemeen
1.1 Deze website is samengesteld door de Dierenbeeldbank, gevestigd te Welsum.  

Toegestaan gebruik 
2.1 Als gebruiker van deze website dient u zich te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

1. Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele
    eigendomsrechten van het Dierenbeeldbank en/of derden;
2. Het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
3. Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
4. Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

2.2 Het is u slechts toegestaan één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen en/of commercieel gebruik.  

Intellectuele eigendom 
3.1  Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij de Dierenbeeldbank en/of haar leveranciers.

3.2  Onder de rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met haar website en de Dierenbeeldbank, in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. 

3.3 Het is u niet toegestaan de op de website aangebrachte merk- of verkenningstekens en/of enige aanduiden omtrent handelsrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffende materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen.   

Aansprakelijkheid en vrijwaring
4.1  Hoewel de website met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, kan de Dierenbeeldbank, u niet garanderen dat de op de website aangeboden informatie up-to-date, correct en/of compleet is. De Dierenbeeldbank,  kan verder niet garanderen dat de website vrij is van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u een e-mail te richten aan de Dierenbeeldbank, info@dierenbeeldbank.nl. 

4.2 De Dierenbeeldbank, is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan de website van de Dierenbeeldbank. De Dierenbeeldbank, is verder niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website noch van websites die op enigerlei wijze met de website van de Dierenbeeldbank zijn verbonden. De Dierenbeeldbank, is daarnaast niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. De Dierenbeeldbank is tot slot niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering van elektronische berichten ongeacht de oorzaak daarvan.

4.3 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Dierenbeeldbank.

4.4 U vrijwaart de Dierenbeeldbank voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, ter zake van of verband houdende met de niet-naleving van de gebruiksovereenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeiende uit het gebruik door u van de website.   

Privacyverklaring  
De Dierenbeeldbank is gehouden de privacy van de bezoeker op deze website te beschermen. Lees deze Verklaring aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.  

Overige bepalingen
5.1 Indien u één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan de Dierenbeeldbank, heeft de Dierenbeeldbank het recht om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruiksovereenkomst en de wet.

5.2 De Dierenbeeldbank heeft te allen tijde het recht u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede verdere toegang tot de website te weigeren.

5.3 De Dierenbeeldbank behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

5.4 Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen de Dierenbeeldbank en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgeleid aan een bevoegde rechter.