Gebruiksovereenkomst

Op alle leveringen zijn de Algemene Voorwaarden Fotografenfederatie van toepassing, 
gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nr.163-92. 
Deze voorwaarden kunt u nalezen op www.fotografenfederatie.nl
Bij publicatie verplicht u zich tot bronvermelding.